Gorący temat

Zasady korzystania

Witamy na stronie internetowej Badloopus. prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej (“strona”). Niniejsza strona może być wykorzystywana tylko w celach informacyjnych. Korzystając z tej strony lub pobierając z niej materiały, zgadzasz się przestrzegać warunków i zasad („warunki i zasady korzystania ze strony”) przedstawionych w niniejszym tekście. Jeżeli nie zgadzasz się przestrzegać tych warunków i zasad, nie wyrażaj zgody i nie pobieraj udostępnionych na niej materiałów. 

Odwiedzenie strony wiąże się z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki. (“umowa”).

Pliki cookie

Badloopus korzysta z technologii cookie w celu ułatwienia odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej (https://badloopus.pl/). Pliki cookie są wysyłane do komputera danej osoby, identyfikując ją jako odrębnego Użytkownika oraz przechowując jego osobiste ustawienia i informacje techniczne.

Wykorzystujemy:

 • a) stałe pliki cookie (pozostają w komputerze Użytkownika do czasu ich skasowania),
 • b) tymczasowe pliki cookie (pozostają w komputerze Użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki).

Pliki cookie same w sobie nie zawierają ani nie ujawniają żadnych informacji osobistych. Jeśli Użytkownik podaje informacje osobiste na stronie internetowej Badloopus, informacja taka może być połączona z danymi przechowywanymi w plikach. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje użycia plików cookie przez Badloopus, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby przeglądarka nie przyjmowała plików cookie (instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki w odniesieniu do plików cookie znajduje się w plikach pomocy przeglądarki). Po zmianie tych ustawień, dostęp do niektórych części Strony Internetowej Badloopus nie będzie możliwy.

Licencja

Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszej Umowie, Badloopus udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu, korzystania i wyświetlania tej strony oraz znajdujących się na niej materiałów. Użytkownik zgadza się i oświadcza, że nie będzie w żaden sposób zakłócać i nie będzie podejmować żadnych prób zakłócania pracy Strony w jakikolwiek sposób.

Badloopus upoważnia Użytkownika do przeglądania i pobierania informacji („Materiałów”) ze Strony wyłącznie do UŻYTKU OSOBISTEGO, NIE KOMERCYJNEGO. Upoważnienie niniejsze nie stanowi przeniesienia praw własności do Materiałów i ich kopii oraz podlega następującym ograniczeniom:

 1. Użytkownik musi zachować na wszystkich kopiach pobranych Materiałów wszelkie informacje o prawach własności i innych prawach, w tym o prawie autorskim do Materiałów oraz wszelkie informacje o własności znajdujące się w Materiałach;
 2. Użytkownik nie może w żaden sposób wprowadzać jakichkolwiek zmian do Materiałów lub ich powielać lub prezentować na forum publicznym, wykonywać lub rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób lub przekazywać do wiadomości publicznej lub dla celów komercyjnych; oraz
 3. Użytkownikowi nie wolno przekazywać Materiałów żadnej innej osobie, chyba że osoba taka zostanie przez Użytkownika poinformowana o zobowiązaniach wynikających z niniejszych warunków i zasad korzystania ze Strony i zgodzi się je zaakceptować.

Użytkownik zgadza się przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych i umieszczanych na Stronie w związku z jej okresową aktualizacją.

Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona prawem autorskim oraz przepisami i postanowieniami traktatów na terenie całego świata. Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich praw autorskich przy korzystaniu z tej Strony i zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym tekście, Badloopus nie udziela Użytkownikowi żadnego prawa wyraźnego lub dorozumianego wynikającego z jakichkolwiek patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich lub ustawodawstwa dotyczącego tajemnic handlowych.

Gwarancje udzielone przez Użytkownika

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, ze będzie korzystał ze Strony zgodnie z niniejszą Umową oraz prawami i przepisami wynikającymi z niej, oraz że będzie przestrzegał wszelkich istniejących i przyszłych reguł polityki, zasad i warunków Strony. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał Strony do:

 • (a) przesyłania spamu lub innych niechcianych wiadomości;
 • (b) podawania się za Badloopus lub kogoś innego;
 • (c) zmiany nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia źródła jakichkolwiek wiadomości i treści przekazywanych na Stronie;
 • (d) podawania fałszywych informacji o swoich powiązaniach z osobami lub podmiotami;
 • (e) działania w sposób, który negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze Strony przez innych Użytkowników;
 • (f) zaangażowania się w działalność, która sprzeczna byłaby z obowiązującym prawem,
 • (g) przesyłania lub publikowania jakichkolwiek Materiałów, które naruszają lub łamią prawa innych osób lub które s niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub w inny sposób niedopuszczalne lub które zawierają jakąkolwiek reklamę lub zachętę do nabywania produktów lub usług;
 • (h) zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych Użytkownikach, jeśli tacy użytkownicy nie udzielili do tego wyraźnego upoważnienia, lub
 • (i) nie przestrzegania wycofania takiego upoważnienia, jeśli zostało ono cofnięte przez innego Użytkownika. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na udzielenie powyższych gwarancji korzystania ze Strony i nie będzie przestrzegał powyższych wymagań, nie może korzystać ze Strony. W takim przypadku Badloopus nie będzie prawnie zobowiązany niniejszą Umową i zastrzega sobie wszelkie prawa w związku z nieprzestrzeganiem powyższych zapisów. Jeżeli Użytkownik naruszy Warunki korzystania ze Strony, będzie zobowiązany do zapłaty rekompensaty za szkody wyrządzone Badloopus i jego podmiotom stowarzyszonym wskutek takich jego działań.

Zmiany

Badloopus zastrzega sobie wyłączne prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej Umowy w całości lub części, w każdym czasie. Zmiany w niniejszej Umowie stają się skuteczne z chwilą umieszczenia na Stronie informacji o tych zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika po umieszczeniu na Stronie informacji o jakichkolwiek zmianach w Umowie będzie uznane za akceptację tych zmian Badloopus może usunąć, zmienić, poprawić każdy fragment Strony lub wprowadzić jakiekolwiek inne zmiany na Stronie, w Materiałach i produktach, programach, usługach lub cenach (jeśli są opisane lub podane na Stronie), zawiesić lub zakończyć działanie dowolnej części Strony, łącznie z dostępnością wszelkich funkcji Strony, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Badloopus może również wprowadzić ograniczenia pewnych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Strony bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Badloopus może unieważnić autoryzację, prawa i licencje wymienione powyżej w każdej chwili. Po takim unieważnieniu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zniszczyć wszystkie Materiały.

Uznanie Praw Własnosci Intelektualnej

Użytkownik uznaje, że wszelkie prawa własności intelektualnej, włączając między innymi prawa autorskie, patenty, know-how, informacje poufne, prawa dostępu do bazy danych oraz prawa do znaków towarowych i projektów (zarejestrowanych i nie zarejestrowanych) dotyczące Strony posiada Badloopus lub jego licencjodawcy. Wszelkie prawa własności wynikające z wartości firmy i praw własności intelektualnej lub prawa do ich przeniesienia powstałe przez wykorzystanie tych praw własności intelektualnej posiadanych przez Badloopus są obowiązujące i odbywają się z korzyścią dla Badloopus.

Informacje podawane przez Użytkownika

Wszelkie informacje pozwalające na identyfikacje Użytkownika podane Badloopus poprzez niniejszą Stronę są chronione wszelkimi prawami mającymi w tym zastosowanie. Jednak Użytkownik nie powinien przesyłać do Badloopus za pomocą Strony żadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Użytkownik wyraża zgodę, ze wszelkie informacje lub materiały, jakie on sam lub inne osoby działające w jego imieniu podadzą Badloopus, nie będzie uważane za poufne lub prawnie zastrzeżone. Podając wszelkie takie informacje lub materiały dla Badloopus Użytkownik całkowicie przekazuje na rzecz Badloopus wszelkie prawa własności intelektualnej do takich informacji i materiałów. Badloopus takie informacje i materiały może swobodnie wykorzystywać, powielać, prezentować, wykonywać publicznie, przekazywać, dystrybuować, modyfikować, dokonywać cesji i licencjonować. Ponadto, Użytkownik zgadza się, że Badloopus może swobodnie wykorzystywać wszelkie idee, koncepcje lub know-how, które Użytkownik lub osoby działające w jego imieniu przekażą Badloopus. Użytkownik ponadto gwarantuje, że nie poda żadnych informacji lub materiałów dla Badloopus, które są obraźliwe, szkalujące, szykanujące innych, zawierające groźby, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z jakimkolwiek prawem mającym zastosowanie, lub zawierających materiały stanowiące własność innego podmiotu. Badloopus, według własnego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji podanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.

Bezpieczeństwo

Użytkownikowi nie wolno:

 • (a) używać żadnych urządzeń lub oprogramowania, które mogłyby zakłócić działanie Serwisu; lub
 • (b) podejmować jakichkolwiek działań, które nakładały by nieproporcjonalnie duże lub nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Strony (takie jak wysyłanie dużych ilości wiadomości mailowych – „spamowanie”), lub
 • (c) ingerować lub dokonywać manipulacji w oprogramowaniu Strony lub w jej funkcjonalności. Obejmuje to umieszczanie na Stronie materiałów zainfekowanych wirusami, trojanami, bombami zegarowymi lub innymi elementami, które mogą zakłócić, uszkodzić lub zniszczyć strukturę programistyczną Strony.

Strony internetowe osób trzecich 

Badloopus nie zobowiązuje się do monitorowania i do analizowania zawartości stron internetowych osób trzecich, ani też Badloopus nie odpowiada za poprawność i niezawodność jakichkolwiek takich stron internetowych osób trzecich. Ponadto, Badloopus może umieścić na swojej Stronie linki do stron Internetowych innych podmiotów. Jeżeli Użytkownik będzie korzystał z tych stron internetowych, oznacza to opuszczenie niniejszej Strony. Otwierając stronę osoby trzeciej poprzez link Użytkownik działa na swe własne ryzyko i sam ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków zabezpieczających przed wirusami lub innymi elementami szkodliwymi lub niszczącymi. Badloopus nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do jakichkolwiek zlinkowanych Stron Internetowych lub do informacji znajdujących się w nich lub do opisanych w nich produktów lub usług. Linki nie sugerują, że Badloopus lub niniejsza Strona sponsorują, wspierają, są powiązane lub stowarzyszone lub są prawnie upoważnione do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich wyświetlanych w linkach lub dostępnych poprzez te linki, na tych stronach lub za jakąkolwiek zlinkowaną Stroną jest upoważniona do używania znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich Badloopus lub któregokolwiek z jego podmiotów powiązanych lub zależnych.

Linki zewnętrzne do Strony

Wszystkie linki do niniejszej Strony muszą być zatwierdzone na piśmie przez Badloopus, za wyjątkiem sytuacji, gdy Badloopus zgadza się na linki, w następujących przypadkach:

 • (i) link jest linkiem wyłącznie tekstowym, zawiera jedynie nazwę „Badloopus” i nie zawiera żadnych własnych znaków towarowych Badloopus lub jego licencjodawców;
 • (ii) link „wskazuje” jedynie na  https://badloopus.pl/ a nie do podstron;
 • (iii) link aktywowany przez Użytkownika wyświetla daną stronę w pełnym oknie przeglądarki, po którym można swobodnie nawigować i z którego można swobodnie korzystać, a nie w „ramce” na zlinkowanej Stronie internetowej;
 • (iv) wygląd, położenie i inne cechy linku nie mogą stwarzać błędnego wrażenia, że podmiot lub jego działalność lub produkty są związane z firmą Badloopus lub są sponsorowane przez niego, nie mogą one również szkodzić lub podważać renomy kojarzonej z nazwą i znakami towarowymi Badloopus lub Podmiotów Stowarzyszonych. Badloopus zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na link w każdym czasie, według własnego uznania.

Wyłączenie gwarancji dorozumianych

Chociaż dołożono starań, by zapewnić dokładność informacji na niniejszej Stronie, Badloopus nie ponosi odpowiedzialności za to, że materiały mogą zawierać niedokładności i błędy typograficzne. Badloopus nie gwarantuje dokładności lub kompletności materiałów lub niezawodności jakiejkolwiek rady, opinii, oświadczenia lub innych informacji wyświetlanych lub dystrybuowanych poprzez stronę. Użytkownik potwierdza, że wszelkie poleganie na jakiejkolwiek takiej opinii, radzie, oświadczeniu, memorandum lub informacji odbywa się na jego wyłączne ryzyko.

Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są i w jakiej są dostępne, na zasadach: treść “taka jaka jest” i “w miarę dostępności” Badloopus wyraźnie nie składa żadnych oświadczeń lub gwarancji dowolnego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, łącznie z nieograniczonymi gwarancjami przydatności handlowej lub przydatności do konkretnych zastosowań, nie naruszania lub w odniesieniu do działania niniejszej strony lub zawartości. Badloopus nie gwarantuje ani nie dokonuje żadnych oświadczeń w odniesieniu do bezpieczeństwa niniejszej strony internetowej. Użytkownik potwierdza, że wszelkie przesyłane informacje mogą być przejmowane. Badloopus nie gwarantuje, że niniejsza strona internetowa lub serwery, które udostępniają niniejszą stronę lub wiadomości elektroniczne przesyłane przez Badloopus są wolne od wirusów lub jakichkolwiek innych szkodliwych elementów. Wszelkie takie oświadczenia, gwarancje i warunki są wyłączone za wyjątkiem zakresu, w którym prawo zabrania ich wyłączenia.

Ograniczenie odpowiedzialności 

W żadnym wypadku badloopus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, karne, specjalne lub nieprzewidziane szkody (łącznie z nieograniczonymi szkodami) o utracie możliwości prowadzenia działalności, kontrakcie, przychodach, danych, informacjach lub przerwach w prowadzeniu działalności) wynikających, powstałych lub związanych z korzystaniem lub niezdolnością do korzystania z niniejszej strony lub zawartości lub w związku z niniejszą umową, nawet jeżeli badloopus zostanie powiadomiony o możliwości powstania takich szkód. Oprócz warunków określonych w niniejszym dokumencie, w żadnym wypadku badloopus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, niedokładności, pominięcia lub inne wady lub niedogodności lub nieautentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.

Obowiązek ograniczenia strat

Bez naruszenia ograniczenia odpowiedzialności przedstawionego w niniejszej Umowie, Użytkownik podejmie wszelkie rozsądne działania w celu ograniczenia strat powstałych w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub działaniem (dotyczącym zaniedbania, naruszenia umowy lub innych), jakie może zostać wszczęte przeciwko Badloopus.

Uwagi

Wszelkie odwołania do „pism”, „powiadomień” i „informacji przekazanych” oraz wszelkich podobnych wyrażeń obejmują elektroniczne metody komunikacji (na przykład email), pod warunkiem, że strona opierająca się na takiej komunikacji zachowuje akceptowane dowody, że komunikacje te wysłano i otrzymano.

Przedawnienie i rozdzielność postanowień Umowy

Wszelkie podstawy powództwa, jakie Użytkownik może mieć w odniesieniu do jego korzystania ze Strony muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy uzna jakiekolwiek postanowienie Umowy lub jej część za niewykonalne, postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym zakresie dopuszczalnym zgodnym z intencją Umowy, a pozostała treść Umowy zachowa pełną moc i skuteczność.

Dostęp z terytorium i lokalizacji poza Polską

Badloopus nie twierdzi, ze materiały na niniejszej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach poza Polską i dostęp do nich jest zabroniony z terytoriów, gdzie ich treść jest niezgodna z prawem. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Strony z miejsc poza Polską, ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw lokalnych.

Prawo Właściwe 

Użytkowanie niniejszej Strony i niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu Rzeczpospolitej Polski, bez wpływu na przepisy dotyczące kolizji praw.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Badloopus.

Badloopus może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • a. imię i nazwisko Użytkownika,
 • b. adres poczty elektronicznej,

Badloopus jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres trwania umowy tj. korzystania z platformy internetowej oraz po zakończeniu umowy w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych może skutkować niemożliwością dalszego świadczenia Usługi.

Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na naruszenie przepisów ochrony danych osobowych do GIODO lub innego organu nadzorczego.

Badloopus może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, marketingowe.